SK Erazem

Sabljanje še nikoli ni bilo tako zabavno!

Erazmov kodeks

Vizija kluba

Vizija kluba je ustvariti pozitivno vlogo sabljanja pri doseganju dobrega telesnega in duševnega zdravja članov kluba.


Poslanstvo

Poslanstvo kluba Erazem je razumeti in razvijati vrednote skupinskega dela, discipline, spoštovanja sebe in drugih, prijateljstva, pripadnosti skupini ter športnega obnašanja skozi športno sabljanje.

V spodbudnem vadbenem okolju bomo stimulirali člane, da bodo izpopolnjevali in nadgrajevali svoje potenciale. S svojim znanjem in izkušnjami bomo prispevali k širjenju športnega sabljanja v Sloveniji. Naš cilj je sooblikovati sabljaški prostor v Sloveniji in v bližnjem okolju.


Strateški cilj

Glavni strateški cilj kluba je postati vodilni slovenski sabljaški klub z visoko kvalitetno sabljaško šolo, ki v celoti temelji na slovenskem znanju.


Naši člani in vadba


Odnosi med člani kluba

Odnosi med člani kluba temeljijo na medsebojnem spoštovanju. Spoštujemo dostojanstvo in osebno integriteto svojih članov ter jim pomagamo  pri razvoju njihovih veščin in znanj.

Do drugih članov smo odkriti in pošteni, podpiramo jih pri njihovem osebnem razvoju ter napredovanju.

Gradimo na medsebojnem zaupanju, na odprti, pošteni in nedvoumni komunikaciji med člani, trenerji in vodstvom kluba.


Poštenost

Člani kluba se ravnamo po najvišjih moralnih načelih, kjerkoli in kadarkoli vadimo ali delamo. Spoštujemo zakone, pravila kluba, varujemo okolje, zagotavljamo enakost članov in smo odgovorni.


Osebno vedenje

Ugleda kluba zaradi integritete in športne morale ne smemo nikoli imeti za nekaj samoumevnega.

Da bi ohranili svoj ugled, pri pravilnem presojanju o svojih odločitvah in ravnanju upoštevamo smernice športnega vedenja kodeksa kluba.

Integriteta in ugled kluba SK ERAZEM je v rokah vsakega člana kluba.

Če trener ali vodstvo kluba ugotovi, da ravnanje člana v samem klubu ali v povezavi z njim slabo vpliva na samega člana ali ostale člane, dobre in korektne odnose ali na športne interese kluba, bo v primeru kršitev tega kodeksa uveden disciplinski postopek.


Načini obveščanja

Člani kluba uporabljamo za medsebojno obveščanje klubsko spletno stran skerazem.org, kjer objavljamo novice, izražamo mnenja in komentarje, sodelojemo pri glasovanjih in podobno. Pri tem se držimo splošnih moralnih načel. Vsako kršenje le-teh, kot so npr. pisanje kletvic, žaljenje ali ogrožanje spolne integritete drugih članov, rasne oziroma druge nestrpnostne izjave, bo kaznovano s prenehanjem članstva.


Vadba in vadbeno okolje 

Vadba se odvija po vadbenem načrtu. Na vadbo člani pridemo pravočasno in primerno pripravljeni. Med vadbo moramo člani slediti navodilom trenerja in s svojim obnašanjem ne smemo motiti vadbenega procesa. V primeru zamude se lahko zamudnik pridruži vadbi le med premorom. S svojim zgledom dajemo člani vzpodbudo ostalim članom za resno in zagnano delo.

Pripravljeni smo poslušati, aktivno sodelovati, smo pozitivno usmerjni pri osvajanju novih in utrjevanju osvojenih znanj. Člani skrbimo za urejen vadbeni prostor in svojo primerno osebno urejenost.


Kršitve kodeksa 

V primeru kršenja pravil ali kodeksa kluba lahko vodstvo članu prekine članstvo v klubu brez povrnitve materialnih stroškov.


Veljavnost kodeksa

Kodeks začne veljati 1.10.2007 in se objavi na spletnih straneh kluba.